opc_loader

Wensenlijst

Gratis verzend- en retourservice | Achteraf betalen | Gemiddelde beoordeling door onze klanten: 9.6

Print deze pagina:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ERODEALS te Zeewolde Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Almere onder nummer:  72263598​


I. Algemeena. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en gelden bij al onze verbintenissen terzake van het doel van ERODEALS, waaronder expliciet begrepen de inkoop, verkoop, handel in, verspreiding en dergelijke van video's/dvd's, films, tijdschriften, artikelen, auteurs-, copy- en overige rechten en dergelijke, alles in de ruimste zin des woords.


b. Onze offertes zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Orders zijn eerst na onze schriftelijke bevestiging voor ons bindend, onverminderd de gebondenheid van de koper aan zijn orders.


c. Koop en andere voorwaarden, door afnemers voorgeschreven, zijn voor ons bij aanvaarding van orders slechts bindend voorzover zij niet afwijken van en niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid van onze voorwaarden met die van de afnemers prevaleren onze voorwaarden, tenzij wij schriftelijk hebben bevestigd dat de voorwaarden van de afnemer prevaleren.


d. Wanneer deze voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke, na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen verkoper en koper tot stand gekomen overeenkomst indien de afnemer niet binnen 30 dagen na verzending van de nieuwe voorwaarden schriftelijk tegen de toepasselijkheid van die nieuwe voorwaarden heeft geprotesteerd. In geval van protest als in dit artikel bedoeld zullen tot overeenstemming tussen ons en de afnemer is bereikt over de gehele dan wel volledige toepasselijkheid van de nieuwe algemene voorwaarden, de huidige voorwaarden blijven gelden. 


II. Aanbieding, totstandkoming overeenkomsten, herroepingAlle overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding van onze afnemer van een van ons afkomstig aanbod c.q. offerte. Wij kunnen offertes en aanbiedingen herroepen onverwijld na aanvaarding van ons aanbod dan wel stilzwijgend indien niet binnen de in de offerte gestelde termijn door de afnemer de offerte is geaccepteerd (6:217). 


III. Wijzigingen en aanvullingenWijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging en/of aanvulling zoals in dit artikel bedoeld, wordt overeengekomen dan geldt die wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald. 


IV. Prijzena. De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in de prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven, of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend. Indien de materiaalprijs, lonen, vrachten, assurantiepremies, belastingen, valutakoersen en/of factoren die de prijs mede bepalen meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst worden verhoogd dan kunnen de prijzen worden vermeerderd met deze verhogingen. Indien wij de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst om ons moverende redenen wensen te verhogen dan zullen wij van die prijsverhoging kennis geven aan de afnemer die alsdan het recht heeft de overeenkomst te annuleren. 


b. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, welke wij verstrekken in catalogi, of anderszins, zijn voor ons niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen wij aanbieden. Afwijkingen geven de koper derhalve niet het recht een order te annuleren, tenzij de afwijkingen dermate zijn dat de produkten in het geheel niet aan de door ons verstrekte gegevens voldoen, hetgeen tussen ons en de afnemer in onderling overleg zal worden bepaald. 


c. Bij bestelling van onze goederen verplicht de koper zich tot het naleven van de door ons eventueel te stellen condities. d. Iedere order van een door ons tot dusverre onbekende koper wordt steeds aanvaard onder de voorwaarde dat uit verkregen informatie zijn kredietwaardigheid voldoende blijkt. 


e. Alle prijzen zijn normaliter in euro's en exclusief btw. V. Levering/transporta. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de kosten verbonden aan het transport van onze goederen naar het door koper op te geven afleveringsadres voor rekening van de koper. 


b. Als plaats van levering geldt, ongeacht of vrij van vracht, franco, f.o.b., c.i.f., of onder enig ander hiermede gelijk te stellen of vergelijkbaar beding is verkocht en overeengekomen, het door de koper aan te geven afleveringsadres. Indien omtrent het transport niets is geregeld als ook indien de koper in gebreke blijft tijdig vervoer te stellen geldt als plaats van levering de plaats waar de goederen zich op het tijdstip van verkoop bevinden. 


c. De produkten reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de opdrachtgever c.q. de koper. Ook indien franco aflevering is overeengekomen, is de opdrachtgever c.q. de koper aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden. Deze aansprakelijkheid rust evenwel op ons indien de schade het gevolg is van grove schuld dan wel opzet aan onze zijde. Voor eventuele toerekenbare tekortkoming van de vervoerder zijn wij nimmer aansprakelijk. Wij zijn volledig gekweten indien wij onze rechten jegens de vervoerder aan de koper overdragen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd de vrachtkosten aan de koper in rekening te brengen. 


d. Wanneer bestellingen worden geaccepteerd, zullen wij de geplande afleveringsdatum voor elk produkt vaststellen en eventueel wijzigingen in overeenstemming met de dan geldende volgorde van levering. De afleveringsdatum kan door ons, ook op verzoek van de opdrachtgever c.q. de koper, binnen redelijke grenzen worden aangepast. 


e. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 


f. Alle leveringsvoorwaarden zijn voor ons vrijblijvend en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ons geldende omstandigheden en voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan ons verstrekte gegevens, terwijl de afleveringstermijn door ons zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, met dien verstande dat indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden de afnemer het recht heeft ontbinding van de overeenkomst te verzoeken. Dit recht heeft hij niet indien hij zelf in verzuim is. De afleveringstermijn gaat in op de datum waarop de overeenkomst tot stand komt zoals hiervoor bedoeld onder artikel II. Indien de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden heeft de afnemer geen recht op vordering van boete en/of schadevergoeding, indien de door hem daaruit voortvloeiende schade voor hem verzekerbaar is of is geweest. Indien deze verzekering niet mogelijk blijkt te zijn (geweest) dan is hoogte van de schadevergoeding, welke de opdrachtgever zal moeten aantonen, begrensd tot het factuurbedrag van de goederen die niet binnen de gestelde termijn geleverd kunnen worden. Overigens hebben wij te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren. 


g. Indien de koper met de betaling van een schuld aan ons - uit welke hoofde ook - in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd de uitvoering van een order op te schorten tot dat betaling heeft plaatsgevonden, eventuele verdere levering te weigeren en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. 


h. Bij een niet of niet tijdig afnemen van de goederen door de koper zullen wij de koper gedurende maximaal vijf werkdagen in de gelegenheid stellen de goederen af te nemen, op- en weg te halen van de plaats waar wij ze voor rekening en risico van de koper hebben opgeslagen. Alle kosten die voor ons uit een niet- of niet tijdige afneming voortvloeien zijn voor rekening van de koper. Indien de koper de goederen niet binnen de termijn van vijf werkdagen afneemt, hebben wij het recht om te onzer keuze hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd ons recht om daarnaast van de koper volledige schadevergoeding te vorderen. 


i. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper, tenzij door ons geleverd wordt op basis van de conditie "franco thuis/grens", welke conditie in dat geval schriftelijk moet zijn overeengekomen. De wijze van verzending wordt door ons bepaald. Indien op een tijdig ontvangen verzoek van de koper een andere wijze van verzending wordt gevolgd dan door ons gekozen, komen de eventuele kosten van die door de koper gewenste wijze van verzending te zijnen laste. 


j. De door ons verstrekte emballage- en verpakkingsmiddelen zijn van de levering af voor rekening en risico van de koper. k. De koper kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade, veroorzaakt door het onzorgvuldig openen van de verpakking. 


l. Indien de levering als een met 0% BTW belaste intra-communautaire transactie (in de zin van artikel 28 quater sub A van EEG richtlijn 91/680 van de Europese Raad) wordt aangemerkt, dient koper -indien koper het vervoer regelt- aan ERODEALS tijdig voor het moment voor levering schriftelijk te bevestigen welk BTW nummer koper voor iedere transactie afzonderlijk gebruikt en dat het product door of namens koper naar een andere EG Lidstaat wordt vervoerd. Indien ERODEALS in bovenstaand beschreven geval voldoende vertrouwen in de verkrijging van bewijslast heeft en als gevolg daarvan met 0% BTW factureert, overhandigt koper aan ERODEALS zo spoedig mogelijk documenten waaruit blijkt dat het product daadwerkelijk naar een andere EG Lidstaat is vervoerd. Koper is aansprakelijk voor door ERODEALS af te dragen BTW, verhogingen en boetes indien genoemde documenten niet tijdig door ERODEALS worden ontvangen. Indien het BTW nummer niet tijdig bij de fiscale autoriteiten kan worden geverifieerd, of indien bij verificatie bij de fiscale autoriteiten blijkt dat het BTW nummer niet gebruikt kan worden, wordt de levering geacht een binnenlandse levering te zijn en wordt dienovereenkomstig BTW in rekening gebracht. Indien ERODEALS het vervoer regelt en bewijsmateriaal dat het product de EG Lidstaat van vertrek heeft verlaten door de fiscus niet als afdoende wordt verklaard, zal koper een uiterste inspanning verrichten om het bewijs alsnog geldend te maken. 


m. ERODEALS zal -wanneer daar naar ERODEALS's oordeel in redelijkheid aan te voldoen is- op verzoek van koper voor accijnsgoederen een geleidedocument (AGD) opmaken voor het vervoer van de goederen naar een door koper aangegeven entrepot, dan wel een geregistreerd of niet geregistreerd bedrijf. Koper is verplicht schriftelijk voor het opmaken van het geleidedocument aan ERODEALS bekend te maken de naam en handtekening van de geautoriseerde persoon of personen die bevoegd zijn om voor ontvangst van de goederen te tekenen alsmede het betreffende accijnsnummer. 


n. Koper is in geval van een FOB/FCA levering aansprakelijk voor alle belastingen, heffingen, verhogingen en boetes die het gevolg zijn van overtredingen of onregelmatigheden tijdens het vervoer of tekorten bij de ontvangst van goederen door de geadresseerde van het geleidedocument. 


o. Koper is in geval van een CIF/CFR levering aansprakelijk voor alle belastingen, heffingen en boetes die het gevolg zijn van tekorten bij de ontvangst van de goederen door de geadresseerde van het geleidedocument. Verder is koper verplicht het terugzendingsexemplaar van het geleidedocument, getekend door de daartoe bevoegde persoon, aan ERODEALS te retourneren. 


Kopers van de producten van ERODEALS zijn zelf volledig verantwoordelijk met betrekking tot de diverse internationale wet- of regelgeving bij het -laten- exporteren of importeren naar een ander land dan Nederland. ERODEALS accepteert te dier zake geen enkele aansprakelijkheid. ERODEALS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele parallel import door haar afnemers. Voorzover in rechte of middels vaststellingsovereenkomst onherroepelijk is vastgesteld dat de verantwoordelijkheid bij ERODEALS rust voor onjuiste export/parallel import is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het litigieuze factuurbedrag. 


VI. Betalinga. Wij zijn gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren. b. Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na facturering en zonder korting of schuldvergelijking. Bij gebreke van betaling na 30 dagen zijn wij gerechtigd om vanaf de vervaldatum de koper over het volle bedrag van onze factuur vanaf de vervaldatum over het factuurbedrag in rekening te brengen de wettelijke rente vermeerderd met een toeslag van 2 % per jaar of gedeelte daarvan. Als dag van betaling geldt de datum waarop in geval per bank wordt betaald onze rekeningen worden gecrediteerd. Bovendien komen, indien wij onze vorderingen in handen van derden stellen, voor rekening van koper de incassokosten, minimaal 15 % van het te vorderen bedrag, rente niet inbegrepen, met een minimum van 250 euro en in ieder geval met als minimum de dan geldende declaratietarieven voor advocaten, vastgesteld en gepubliceerd door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van een faillissementsaanvrage (met een minimum van 250 euro). 


c. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging in de valuta/wisselkoers optreedt, zijn wij gerechtigd de voor ons nadelige koerswijzigingen aan de koper in rekening te brengen. VII. Reclames/exoneraties


a. Reclames van de koper zullen slechts kunnen worden aanvaard indien zij binnen 8 dagen na levering schriftelijk ter kennis van ons zijn gebracht en de klachten duidelijk zijn beschreven. In geval echter de reclame verborgen gebreken betreft welke uitsluitend bij gebruik door de consument kunnen blijken, dan zal de reclame uitsluitend aanvaard kunnen worden indien zij schriftelijk ter kennis van de verkoper wordt gebracht binnen 8 dagen na de dag dat zij aan de koper gemeld is of redelijkerwijs aan de koper had kunnen blijken. 


b. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaand overleg, terwijl deze zendingen steeds vergezeld dienen te gaan van een retouradvies, vermeldende de datum en nummer van de factuur waarmede de goederen zijn gefactureerd. Niet geadviseerde retourgoederen worden geweigerd. Retourgoederen moeten binnen 8 dagen franco geretourneerd worden. 


c. Behoudens de hierboven genoemde reclamemogelijkheid zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige verdere schade, direct of indirect aan personen, goederen of bedrijf van de koper en/of derden. d. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgen van onjuist en/of onoordeelkundig gebruik van de door ons geleverde goederen, noch voor de gevolgen van gebruik anders dan en/of in strijd met terzake door ons gegeven adviezen/aanwijzigingen. De door ons gegeven adviezen/aanwijzingen ontslaan afnemers nimmer van de verplichting onze produkten ook zelf te keuren met betrekking tot hun deugdelijkheid voor het beoogde gebruik. In alle gevallen rust op de betrokken afnemer de last het bewijs te leveren dat de door ons geleverde goederen wel juist en/of oordeelkundig respectievelijk overeenkomstig de terzake door ons gegeven aanwijzingen en na deugdelijke eigen inspectie door de afnemer, zijn gebruikt. 


e. Producten die door ERODEALS worden ingekocht en die voorzien zijn van erotisch beeldmateriaal op welke wijze dan ook, dienen te voldoen aan de nationale en internationale wettelijke- en maatschappelijke normen; in ieder geval dienen de producenten van beeldmateriaal in welke vorm dan ook, bladen, video's, dvd's etc. er zorg voor te dragen dat de geportretteerden hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven en een minimum leeftijd hebben bereikt van 18 jaar of ouder. De producenten dienen op eerste verzoek daartoe de zogenaamde modelreleases aan ERODEALS ter beschikking te stellen; producenten dienen zich te vergewissen van de juistheid van deze modelreleases aan de hand van geldige identiteitspapieren en in ieder geval copieen van identiteitspapieren in het bezit te hebben. 


f. Mochten auteursrechten geschonden zijn of modellen op welke wijze dan ook geen toestemming hebben gegeven en/of jonger zijn dan 18 jaar dan is de producent volledig aansprakelijk voor de schade die ERODEALS c.q. haar afnemers hierdoor kunnen lijden; op haar beurt is ERODEALS slechts gehouden aan haar afnemers de schade te voldoen voorzover ERODEALS haar schade kan verhalen op de producenten of bij gebreke daarvan tot het maximum van ten hoogste het desbetreffende factuurbedrag. 


VIII. Productaansprakelijkheida. Producten die door ERODEALS worden ingekocht welke bestemd zijn om te worden gebruikt in de ruimste zin des woords dienen te allen tijde te voldoen aan de nationale en internationale regelgeving op het gebied van certificeringen en grondstoffen. De producent wordt geacht op de hoogte te zijn van certificeringseisen en eventueel verboden en/of voor de consument schadelijke grondstoffen. Deze eisen gelden zowel nationaal en internationaal, EEG regels worden geacht bij de producent bekend te zijn. Indien ERODEALS van nationale of internationale autoriteiten als milieu-inspecties, Economische Controle Diensten, Keuringsdiensten van Waren, Douanebeambten of andere overheidsfunctionarissen berichten ontvangt dat zich in de producten verboden stoffen bevinden of dat anderszins de papieren of de producten niet voldoen aan de geldende regelgeving dan heeft ERODEALS het recht de bestelde partijen op kosten van de producent c.q. afzender te retourneren; de schade en kosten, waaronder de gevolgschade in de ruimste zin des woords, zullen dienen te worden vergoed door de veroorzaker c.q. de producent die de regelgeving op haar beurt niet in acht heeft genomen. Voor door ERODEALS geleverde producten met mankementen en/of verkeerde grondstoffen is ERODEALS slechts aansprakelijk indien zulks in rechte of bij vaststellingsovereenkomst onherroepelijk is vastgesteld met een maximum van ten hoogste het factuurbedrag. 


IX. Eigendomsvoorbehouda. Zolang de geleverde goederen met alle bijkomende kosten en verrekeningsposten niet integraal door de koper zijn betaald, blijven de goederen ons eigendom en behouden wij het recht voor de goederen zonder aankondiging vooraf retour te nemen. Ook in geval door ons op krediet wordt geleverd, dan wel nog vorderingen uit anderen hoofde door de koper aan ons verschuldigd zijn, blijven de door ons geleverde goederen ons eigendom totdat respectievelijk het krediet geheel afgelost is danwel ook de overige vorderingen geheel zijn voldaan. 


b. Met betrekking tot dit eigendomsvoorbehoud worden al onze leveringen, ook al komen zij uit verschillende orders voort, als een geheel beschouwd, zodat de eigendom van de goederen, waarvan de facturen voldaan zijn aan ons blijft tot het tijdstip dat alle door ons geleverde goederen door de koper volledig zijn betaald. 


c. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid g. van dit artikel. 


d. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom aan de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die wij dan uit welke hoofde dan ook tegen de koper mochten hebben. 


e. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar onze eigendom te bewaren. De koper is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekering zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door de koper aan ons worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van onze vorderingen op de koper. 


f. Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekort schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Eventuele gedeeltelijke creditering van de koper zal geschieden tegen de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming vervallen kosten. 


g. Het is de koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Koper verbindt zich voorts vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De koper verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra wij de wens daartoe te kennen hebben gegeven, aan ons te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van onze vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen de koper. 


h. Indien wij ons recht uit het eigendomsvoorbehoud niet kunnen uitoefenen dan is koper aan ons verschuldigd een onmiddellijk opeisbare boete van 10 % van de door hem aan ons verschuldigde hoofdsom met een minimum van 250 euro per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichting en ons in de gelegenheid te stellen ons recht uit het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, al het voorgaande onverminderd onze overige rechten uit de met koper gesloten overeenkomst, de wet en deze voorwaarden. 


X. Overmacht (artikelen)a. In geval wij door overmacht verhinderd zijn te leveren zijn wij gerechtigd des verkiezend of de overeengekomen leveringstermijnen te verlengen met de duur der overmacht, ofwel de overeenkomst respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren. 


b. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst redelijkerwijze van ons niet kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking, ongeval of ziekte van personeel, brand, bedrijfsstoring, inkrimping der productie, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal - gebruik van onjuiste grondstoffen, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer of andere bepalingen van overheidswege, alles ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen in ons bedrijf dan wel in enig ander bedrijf dat door ons bij de uitvoering van de overeenkomst direct of indirect betrokken is. Onder overmacht wordt eveneens verstaan het niet leveren door buitenlandse firma's om redenen gelegen buiten onze invloedssfeer.


Aansprakelijkheid algemeenIngeval ERODEALS niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hiervoor volledig aansprakelijk is, heeft koper het recht op schadevergoeding en wel tot ten hoogste het factuurbedrag van het geleverde. Indien het product niet aan de overeengekomen specificatie voldoet, heeft ERODEALS het recht om, in afwijking van het vorenstaande, een vervangend product ter beschikking van de koper te stellen voorzover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zou zijn. ERODEALS is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade als gevolg van omzetverlies daaronder begrepen. Koper zal ERODEALS vrijwaren voor claims in verband met schade waarvoor ERODEALS in de relatie met koper niet aansprakelijk is Diensten, inlichtingen en adviezen, bijvoorbeeld terzake van de gebruiksmogelijkheden van het product, worden door ERODEALS naar beste weten gegeven, met inachtname van eventueel door haar verricht onderzoek en opgedane ervaring, doch terzake gelden dezelfde beperkingen van aansprakelijkheid als opgenomen in 3.a. 


XI. Eigendoms- c.q. auteursrechtena. Indien wij nieuwe en oorspronkelijke producten laten ontwerpen c.q. fabriceren dan bezitten wij hierop het eigendoms- c.q. auteursrecht. Het is alsdan verboden om op enigerlei wijze onze producten na te bootsen c.q. onze modellen en vormen te gebruiken voor anderen. 


b. Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden terzake van de door ons geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove nalatigheid van de verkoper en de koper bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft. Koper vrijwaart ons tevens tegen alle aanspraken van derden wegens door derden dan wel koper ofwel de producent gepretendeerde inbreuken op hun toekomende auteursrechten, octrooien of modellen bij de vervaardiging, en dergelijke. 


c. Indien wij uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst hem aan ons toebehorende rechten (copyrights, world copyrights) of rechten van welke aard dan ook op film, video, dia en ander materiaal hebben verkocht dan blijven die rechten ons volledig eigendom totdat de afnemer volledig aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst jegens ons heeft voldaan. Al hetgeen in deze voorwaarden is bepaald geldt eveneens in geval van verkoop van de rechten. Indien afnemer na in gebreke te zijn gesteld binnen 8 dagen na de ingebrekestelling niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst per direct door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en komen de verkochte rechten, waarvan de overeenkomst die aan de verkoop ten grondslag ligt is ontbonden, ons volledig toe. Afnemer zal alsdan niet gerechtigd zijn de teruggenomen rechten op wat voor wijze dan ook te gebruiken en gehouden zijn op ons eerste verzoek alle vervaardigde copieen en dergelijke aan ons af te staan c.q. ons een schadevergoeding te voldoen gelijk aan de hoogte van de verkoopprijs van de door afnemer gefabriceerde materialen. 


XII. Ontbindinga. Wij zijn gerechtigd alle overeenkomsten met inachtneming van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ongeacht ons recht op schadevergoeding, indien de bepalingen van deze voorwaarden niet door de afnemer worden nageleefd. In ieder geval zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een eenzijdige verklaring zonder enige ingebrekestelling indien: 


o    de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn eigen faillissement of surseance van betaling aanvraagt dan wel verkrijgt, onder bewind c.q. beheer of curatele wordt gesteld; o    de afnemer zijn bedrijf geheel dan wel gedeeltelijk stillegt, liquideert dan wel geheel/gedeeltelijk overdraagt; 


o    op de goederen of een gedeelte daarvan onder de afnemer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd. Door de ontbindingsverklaring worden al onze vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. b. "Retourrechten" ERODEALS verleent aan haar afnemers nimmer het recht van retour van de door haar verkochte c.q. afgeleverde producten, tenzij zulks schriftelijk expliciet voor de desbetreffende producten is overeengekomen. ERODEALS op haar beurt heeft een zogenaamd verlengd retourrecht met betrekking tot de door haar ingekochte producten bij vaste leveranciers, in die zin dat het regelmatig terugzenden van goederen als bestendig gebruikelijk beding wordt geacht het retourrecht in te houden voor gelijksoortige goederen van dezelfde leverancier. 


XIII. Geschillena. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voorzover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere rechter aanhangig worden gemaakt bij de terzake van het geschil bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij wij mochten verkiezen het geschil te onderwerpen aan een andere terzake van het geschil bevoegde rechter. 


b. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


b. Met ingang van die datum zijn al onze vorige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden vervallen. Aldus vastgesteld te Zeewolde 01-08-2018